+32 56 72 42 50

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Op alle door aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ons aan de wederpartij.

 

Artikel 2: Offerte

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd.

2.2 De door Blue Label gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Blue Label is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Blue Label zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van wetenschap.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de  overeenkomst dit vereist, heeft Blue Label het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten voor derden.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blue Label aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van overeenkomst, tijdelijk aan Blue Label worden verstrekt. Indien de gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Blue Label  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten  en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Blue Label is niet aansprakelijk voor schade, van  welke aard ook, doordat er wordt vanuit gegaan dat de, door de opdrachtgever verstrekte gegevens, juist en volledig zijn, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Indien is overééngekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Blue Label de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de  te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig én in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

4.2 Als gevolg van 5.1 kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.  Blue Label zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Blue Label de opdrachtgever hierover vooraf  inlichten.

 

Artikel 5: Geheimhouding

5.1 Blue Label zal zodanige maatregelen nemen dat de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt door Blue Label voor de verwezenlijking van de opdracht.  Zij zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van wederpartij niet aan derden kenbaar maken.

5.2 Blue Label zal redelijke aanwijzingen van de wederpartij omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden, behoudt Blue Label zich de rechten en bevoegdheden  voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

6.2 Alle door de gebruiker verstrekte stukken zoals ontwerpen,  schetsen, tekening, software, enz…, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Blue Label  worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

6.3 De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten van het doorgestuurde beeldmateriaal of de opdrachtgever moet over de nodige toestemming beschikken om het beeldmateriaal te gebruiken.

6.4 Door het geven van een opdracht tot reproductie van door de auteurswet of enig individueel eigendomsrecht beschermde object, verklaart de opdrachtgever, dat er geen inbreuk op het auteursrecht of individueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij ons in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financieel als andere, uit de reproductie voortvloeiend.

6.5 Blue Label behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden  te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke info ter  kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 7: Verzakingsrecht

7.1  De opdrachtgever heeft geen verzakingsrecht ten aanzien van de producten genoemd in artikel 80 § 4 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijkenwet.  De opdrachtgever  kan zich niet op een bedenktijd beroepen voor overeenkomsten betreffende naar maat vervaardigde produkten of produkten met een persoonlijk karakter.

7.2  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de produkten en op het ogenblik van de vaststelling, schriftelijk te worden gemeld aan Blue Label.

 

Artikel 8: Betaling

8.1 De facturen zijn strikt contant betaalbaar te Kuurne, zonder betalingskorting.  Bij niet-betaling op de vervaldag vervallen  alle eventueel toegestane prijsvoordelen, onder welke vorm ook, en worden van rechtswege bij de hoofdsom gevoegd.  Daarenboven wordt bij niet-betaling op de vervaldag van  rechtswege en zonder enige waarschuwing een rente berekend tegen 1,25%/maand vanaf factuurdatum.

8.2 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling  het schuldsaldo verhoogt met 12%, met een minimum van 500€, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

8.3  Het niet-betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen eisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden.

8.4 Bij levering van de goederen wordt er een kost aangerekend conform het tarief van de vervoermaatschappij.  De goederen worden afgeleverd bij de klant, mits  er wordt betaald onder rembours.  Zoniet, keren de goederen terug naar Blue Label.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of  niet-voorzien, waarop Blue Label geen invloed kan uitoefenen, noch in staat is haar  verplichtingen na te komen.

9.2 Blue Label heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Blue Label haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Blue Label  opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht, nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.4 Indien Blue Label bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel  geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10: Geschillenbeslechting/bevoegdheid

10.1 Voor alle geschillen is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd.  Alleen het belgisch recht is van toepassing.